Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+01:00

Actualiteiten

Ontslag op staande voet vernietigd

13 August 2020|Rubriek: Arbeidsrecht|

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever gelden als dringende redenen eigenschappen en […]

Toepassing innovatiebox

13 August 2020|Rubriek: Vennootschapsbelasting|

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem een octrooi is verleend of dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk (S&O), waarvoor aan de […]

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

13 August 2020|Rubriek: Arbeidsrecht|

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beËindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een vergoeding aan de […]

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

13 August 2020|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van de […]

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

6 August 2020|Rubriek: Subsidies|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd. De subsidieregeling vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het […]

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

6 August 2020|Rubriek: Dividendbelasting|

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in Nederland gevestigde hoofdkantoren van […]

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

6 August 2020|Rubriek: Arbeidsrecht|

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de […]

Privégebruik auto en omzetbelasting

30 July 2020|Rubriek: Omzetbelasting|

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De […]

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30 July 2020|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de […]

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30 July 2020|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele […]