Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+01:00

Actualiteiten

Aanpassing box 3

12 September 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid […]

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12 September 2019|Rubriek: Omzetbelasting|

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak en voor de levering van een bouwterrein. De ratio van het onderscheid tussen oude […]

Parkeerbelasting te laat betaald

12 September 2019|Rubriek: Overige heffingen|

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk is. […]

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

5 September 2019|Rubriek: Algemeen|

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevolgen voor belastingen en toeslagen van […]

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

5 September 2019|Rubriek: Autobelastingen|

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de bpm-opbrengst toch licht gestegen. Volgens de staatssecretaris van Financiën komt dat doordat de nieuwe […]

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

5 September 2019|Rubriek: Civiel recht|

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker gemaakt om een lening te krijgen. De overheid […]

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

5 September 2019|Rubriek: Arbeidsrecht|

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn werkgever en werknemer verplicht om te werken aan […]

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29 August 2019|Rubriek: Subsidies|

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een subsidie voor eigenaren-bewoners, verenigingen van eigenaren, wooncoöperaties en […]

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29 August 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar voor een periode van 15 jaar. Voor de lening zijn geen zekerheden gesteld. Ten tijde van het afsluiten […]

Fictieve dienstbetrekking

29 August 2019|Rubriek: Loonbelasting|

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er bestaat een […]