Actualiteiten 2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17 May 2018|Rubriek: Omzetbelasting|

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg dat een holding geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Een zuivere […]

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17 May 2018|Rubriek: Vennootschapsbelasting|

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. De eerste Europese Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD1) verplicht de […]

Aanzegverplichting

17 May 2018|Rubriek: Arbeidsrecht|

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst na afloop wel of niet wil voortzetten. Dit moet […]

Gebruikelijk loon

17 May 2018|Rubriek: Loonbelasting|

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap wanneer hij, alleen of met zijn fiscale partner: 5% […]

Ketenregeling arbeidsrecht

9 May 2018|Rubriek: Arbeidsrecht|

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een totale duur […]

Kwalificatie eigen woning

9 May 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van de […]

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

9 May 2018|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te beperken. De vrijstelling geldt voor deelnemers aan een project hinderbeperking gedurende maximaal […]

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

3 May 2018|Rubriek: Toeslagen|

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat zij afnemen schatten. Deze schatting bepaalt de hoogte van het voorschot. Pas wanneer de werkelijke […]

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

3 May 2018|Rubriek: Sociale verzekeringen|

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden die op de eerste dag van hun werkloosheid minder dan één jaar van het recht op […]

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

3 May 2018|Rubriek: Loonbelasting|

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten, onbelast te vergoeden. In […]