Actualiteiten2016-10-17T10:34:44+01:00

Actualiteiten

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18 July 2019|Rubriek: Arbeidsrecht|

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het jaarcontract niet zou worden verlengd. De werkneemster startte […]

Commissie belastingheffing multinationals

18 July 2019|Rubriek: Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer […]

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18 July 2019|Rubriek: Internationaal|

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU. […]

Commissaris geen btw-ondernemer

11 July 2019|Rubriek: Omzetbelasting|

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die datum ingetrokken. Sinds 1 januari 2013 geldt dat een lid van een […]

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11 July 2019|Rubriek: Arbeidsrecht|

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. Huidige regeling Volgens de […]

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11 July 2019|Rubriek: Overige heffingen|

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke […]

Forfaits in het belastingstelsel

11 July 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze te benaderen. In het rapport van de Rekenkamer wordt […]

NHG en flexibel inkomen

4 July 2019|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag de […]

Werken als zelfstandige

4 July 2019|Rubriek: Arbeidsrecht|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er). De groep zzp’ers is zeer divers. Volgens de […]

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

4 July 2019|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit op […]