Klokkenluidersregeling 2016-10-17T10:34:47+00:00

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V. te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Art. 32 VAO luidt:

De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

Klokkenluidersregeling Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 • Handelingen die leiden tot strafbare feiten door ons kantoor of onze medewerkers;
 • Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
 • Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door ons kantoor of onze medewerkers;
 • (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 • (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 • Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Procedure

 • Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon;
 • De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend per e-mail plaats;
 • De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 5 werkdagen aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 10 dagen na de ontvangst van de melding;
 • Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon tevens één van de directieleden die niet betrokken zijn bij de melding met inachtneming van de vertrouwelijkheid;
 • De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na 10 werkdagen over de afhandeling van de melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de melding.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Inwerkingtreding

Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2009.