Actualiteiten 2016-10-17T10:34:44+00:00

Actualiteiten

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20 July 2017|Rubriek: Sociale verzekeringen|

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van de […]

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20 July 2017|Rubriek: Formeel recht|

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij navordering van belasting geen boete wordt opgelegd […]

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20 July 2017|Rubriek: Omzetbelasting|

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat arrest kwalificeren zonnebrandmiddelen met UVA- […]

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20 July 2017|Rubriek: Overdrachtsbelasting|

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt […]

Geen verlenging restschuldregeling

13 July 2017|Rubriek: Inkomstenbelasting|

In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot bijna 18%. De verwachting is dat dit percentage zal dalen als […]

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13 July 2017|Rubriek: Sociale verzekeringen|

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, omdat zij bepaalde kosten zoals […]

Innovatiebox goedgekeurd

13 July 2017|Rubriek: Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox. De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die mogelijk schadelijke belastingconcurrentie inhouden en daarom […]

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

6 July 2017|Rubriek: Formeel recht|

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De tegoeden op de Zwitserse bankrekeningen zijn niet vermeld in de aangiften IB over de jaren 2002 tot en met 2012. In reactie op verzoek stelde de […]

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

6 July 2017|Rubriek: Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement. In het vervolgonderzoek is ook gekeken naar mogelijke aanpassingen om […]

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

6 July 2017|Rubriek: Formeel recht|

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonden vennootschap onder firma (vof). De A-G is in de eerste conclusie van […]